Page 14 - CanaDream-GEB-Dutch-2017
P. 14

VEELGESTELDE VRAGEN


     Wanneer en waar kan ik mijn     volledig opgeladen batterij,    in een onbekende omgeving. Uit de
     CanaDream voertuig ophalen of    afhankelijk van het gebruik, ongeveer  overweldigende positieve reacties die
     terugbrengen?            6-8 uur meegaan. De batterijen   CanaDream heeft ontvangen van
     CanaDream heeft vestigingen in   worden opgeladen wanneer u het   duizenden gasten die onze
     Vancouver, Whitehorse, Calgary,   voertuig te bestuurt of de stekker in  motorhomes al hebben gehuurd
     Edmonton, Toronto, Montreal en   een elektriciteitsvoorzieningspunt  blijkt hoe gemakkelijk onze
     Halifax, met gratis vervoer van en  doet. De motoraccu is apart - als de  voertuigen te besturen zijn en
     naar de luchthaven beschikbaar,   interne batterij leeg is, zult u nog  hoeveel plezier ze ervan hebben
     behalve in Montreal, waar er extra  steeds in staat zijn om de motor te  gehad.
     kosten in rekening worden gebracht.  starten en te rijden, waardoor het  Het besturen van een camper is iets
                       interne systeem weer zal worden
     Ophalen is van 13.00 uur -16.00 uur –  opgeladen.           anders dan het besturen van een
     vroeg ophalen tussen 10.00 uur                     auto. De aanbevelingen in de
     -12.00 uur. Terugbrengen is tussen  Alle voertuigen hebben de     Gastenhandleiding zorgen ervoor dat
     08.00 uur -10.00 uur – laat     mogelijkheid om aangesloten te   uw rij-ervaring comfortabel is, terwijl
     terugbrengen tot 15.00 uur.     worden op elektriciteit. Wanneer u de  u geniet van de luxe en veiligheid van
                       stekker in             een CanaDream RV
     Waar kan ik met mijn CanaDream   elektriciteitsvoorzieningspunt op een
     voertuig rijden?          RV-park steekt, zal alle apparatuur  Is de verzekering inbegrepen bij de
                                        kosten van deze RV-vakantie?
     Reizen is op alle wegen die een   automatisch worden uitgeschakeld
     nummer hebben (waaronder      en overgaan op110V elektriciteit in  Ja. Alle voor alle CanaDream
     onverharde wegen) toegestaan tenzij  plaats van op de accu’s. U kunt dan  reserveringen is een verzekering
     het niet is toegestaan door ons.  gebruikmaken van alle apparatuur  afgesloten van $5.000.000 tegen
     Raadpleeg voor meer informatie over  zoals de magnetron, de      burgerlijke aansprakelijkheid en
     niet-toegestane wegen de sectie   stopcontacten en de dak      materiële schade. De voertuigen
     Reizen in Onbevoegden en Verboden  airconditioning.          hebben eigen risico van $750 voor
     Gebieden op onze                            een aanrijding en kleine schade.
     Verzekeringspagina.         Waar gaan we ‘s nachts kamperen?
                       RV-campings            Heeft u een pech-onderweg dienst
     Wat wordt er geleverd met mijn   Wij raden een verblijf in een RV-park  in het geval van pech of een
     CanaDream RV?            aan. Canada heeft in alle belangrijke  ongeval?
     Elk voertuig wordt geleverd met een  toeristische centra in de meeste  We zijn blij om voor uw gemoedsrust
     CanaDream voertuig         steden een uitgebreid netwerk van  alle CanaDream gasten te voorzien
     onderhoudspakket dat bestaat uit  RV-parken. De RV-parken bieden   van een gratis hulplijn. In het
     een spons, rubber handschoenen,   uitstekende recreatieve      onwaarschijnlijke geval dat u een
     een emmer, een bezem, een stoflap,  mogelijkheden, plus een douche en  ongeval krijgt of pech heeft, kunt u
     kleerhangers, poetslappen, een   toilet. Bij elektrapunten kunt u uw  voor hulp gewoon het gratis
     aansteker, een deurmat, tangen, een  voertuig aansluiten op elektriciteit.  nummervan CanaDream
     zaklamp, een multi-schroevendraaier,  De tarieven voor een RV-park variëren  (1-888-480-9781) bellen.
     een waterslang, een riool-slang en  van $15 - $60 per nacht.
     afwasmiddel, beddengoed, bestek,  Nationale parken          Wat voor een brandstofverbruik
     borden, potten, pannen enz. kunnen                   kan ik verwachten met mijn
     worden gereserveerd met een extra  De meeste Canadese nationale    CanaDream voertuig?
     comfort pakket (zie “Optionele Extras/ parken hebben gebieden     Het brandstofverbruik is afhankelijk
     çomfort pakket”).          gereserveerd om te camperen.    van het voertuig, de toestand van de
                       Sommige parken bieden een douche,  wegen, wind, snelheid, rijgedrag enz.
     Hoelang gaat het accusysteem    met uitzondering echter van de   Als vuistregel kunt u tussen 20-25 liter
     mee?                grotere parken, die meestal geen  per 100 kilometer (ong. 10-14 mijl/US
     Alle CanaDream voertuigen hebben  elektrapunten hebben.       gallon) aanhouden.
     een dubbel accusysteem. Dit
     betekent dat de motoraccu los is van  Zijn CanaDream campers     Kan ik met mijn CanaDream
     het accusysteem voor interne    gemakkelijk te besturen?      voertuig naar de VS reizen?
     apparaten zoals de koelkast, de   Het is voor ons belangrijk dat u zich  Ja. Tenzij het reizen naar de VS is
     verlichting en de waterpomp.    op uw gemak voelt tijdens het   opgenomen, betaalt u $10 voor elke
                       besturen van een onbekend voertuig  nacht die u doorbrengt in de
     Het interne batterijsysteem zal bij een
   9   10   11   12   13   14   15   16