Page 13 - CanaDream Catalog Dutch
P. 13

ALGEMENE VOORWAARDEN      Rijbewijs/leeftijd bestuurder    CanaDream zakelijke locaties    het brutobedrag van de boeking.
      • Alle bestuurders moeten voor de  one-way boekingen aan.
       gehele boekingsperiode in het                    Kilometerpakketten
       bezit zijn van een geldig rijbewijs;  One-way boekingen moeten vooraf  • 100 km per nacht zit inbegrepen in
      • Een internationaal rijbewijs is niet  gereserveerd en bevestigd worden.  alle standaard boekingen.
       verplicht voor CanaDream maar   Er zijn extra kosten, tenzij de kosten
       wordt wel aangeraden       zijn opgenomen in camper pakket.  • 500 and 800 kilometer pakketten
      • Minimum leeftijd bestuurder is 21                  kunnen worden gekocht tegen
       jaar               Commerciële Gasten         gunstige tarieven.
      • Alleen bestuurders die op het  De voertuigen van CanaDream    • Individuele of extra kilometers: Zie
       contract staan mogen rijden    kunnen voor commerciële      huidig tarief blad.
      • Extra bestuurder: Er is een toeslag  doeleinden worden geboekt als hier
       voor elke extra bestuurder    voorafgaand speciale toestemming
                        is verkregen.           Houd er rekening mee dat er geen
      • Rijden in de VS: Eeen toeslag per                  restitutie is voor ongebruikte
       nacht is verschuldigd voor elk  Verantwoordelijkheid        kilometers.
       voertuig dat in de Verenigde   Als er om welke reden dan ook,
       Staten, inclusief Alaska rijd. In het  zonder dat het bedrijf hier iets aan  Rookbeleid
       geval dat CanaDream niet op de  kan doen, het gereserveerde    Onze voertuigen zijn rookvrij.
       hoogte is dat er een reis wordt  voertuig niet beschikbaar is,
       gemaakt in de Verenigde Staten  behoudt CanaDream zich het recht
       en er zich een incident voordoet,  voor om een voertuig van gelijke
       zal de verzekeringsdekking    waarde of van een hogere waarde
       ongeldig zijn en is de gast    aan te bieden zonder extra kosten
       volledig verantwoordelijk voor  in rekening te brengen. Als er een  Als u ervoor kiest om te roken,
       alle kosten.           kleiner voertuig wordt aangeboden,  zal er minstens $500 aan
                        is het de verantwoordelijkheid van  schoonmaakkosten in rekening
      Reizen in beperkt toegankelijke   de onderneming om het verschil   worden gebracht.
      zones                tussen de twee voertuigen terug te
      Raadpleeg de sectie Reizen in    betalen. Hoewel dit niet vaak
      Onbevoegde en Verboden       voorkomt, kunnen ongelukken of
      Gebieden op de pagina over de    mechanische reparaties ons hiertoe
      verzekeringsdekking.        dwingen.
                                         Huisdieren
      Preparatiekosten          Brandstof             Sorry, hoewel we erg van huisdieren
      De kosten voor de preparatie zijn  CanaDream geeft geen verklaring  houden hier in CanaDream staan
      inbegrepen in de boekingskosten.  met betrekking tot het       we niet toe om dieren van welke
      Dit is inclusief de transfers van en  brandstofverbruik. Voertuigen  aard dan ook mee te laten reizen in
      naar de luchthaven en de      worden met een minimum van 1/4   onze voertuigen.
      luchthaven-hotels in het gebied   tank afgeleverd. Indien de gast het  * Voorwaarden kunnen zonder
      (met uitzondering van Montreal,   voetuig met minder brandstof dan  voorafgaande kennisgeving
      waar een transfersom in rekening  bij vertrek terugbrengt, zal aan  worden gewijzigd
      wordt gebracht) en de kosten voor  hem/haar voor die hoeveelheid
      het klaarmaken van het voertuig   brandstof, plus een toeslag voor het
      (met inbegrip van de eerste levering  tanken in rekening worden
      van propaan).            gebracht. Er is geen terugbetaling

      Comfort pakket           als de gast het voertuig terugbrengt
      Comfort pakket kosten zijn $85 per  met meer brandstof dan bij vertrek.
      persoon. Ons comfort pakket bevat  Omzetbelasting
      borden, kookgerei, kussens,     De gebruikelijke belastingen op de
      beddengoed, handdoeken, dekens/   verkoop (GST, PST, HST) zijn op basis
      dekbedden.             van de afhaallocatie van toepassing.
                        Er is geen provinciale belasting in
      One-way terugbrengkosten      Calgary, Edmonton of Whitehorse.
      Op basis van beschikbaarheid    De belasting wordt berekend over
      bieden wij van en naar al onze
   8   9   10   11   12   13   14   15   16